Privacy statement Oelan

Oelan vindt het beschermen van persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon) van groot belang en respecteert de privacy van elke betrokkene. Dit verkorte privacy statement beschrijft hoe Oelan omgaat met persoonsgegevens die wij verwerken. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld. Wij hebben maatregelen genomen om zo goed mogelijk te voorkomen dat persoonsgegevens onrechtmatig kunnen worden gebruikt. De beveiliging is hierop ingericht waarmee wij ons houden aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

In dit privacy statement leggen wij u uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken. Voor meer informatie of een verzoek tot uitoefening van enig privacy recht, kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Oelan via info@oelan.nl.

Wat verwerkt Oelan aan persoonsgegevens?

Oelan verwerkt persoonsgegevens en/of bijzondere persoonsgegevens van u als betrokkene voor de afhandeling van activiteiten in het raakvlak tussen Oelan en u. Denk hierbij aan het zijn van werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie van Oelan. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals fraudebeheersing en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Waarom verwerkt Oelan persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een arbeidscontract, een overeenkomst met een opdrachtgever, naar aanleiding van een sollicitatie of het bezoeken van de website van Oelan. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor specifieke doelen.

Delen van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens alleen ter ondersteuning van een werkproces. Wij zullen door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

Hoe kunt u uw recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens – bij voorkeur – indienen door een e-mail te sturen naar Info@oelan.nl. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij u vragen om u te identificeren. Oelan verstrekt alleen gegevens als deze verificatie heeft plaatsgevonden.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. Oelan behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.